Μισθωσεις


Η σύνταξη του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης είναι ίσως η πιο σημαντική ενέργεια που εξασφαλίζει πως η σύμβαση μίσθωσης θα εξελιχθεί όσο το δυνατό καλύτερα για όλα τα μέρη.

Στο γραφείο μας αναλαμβάνουμε τη σύνταξη μισθωτηρίων συμβολαίων τόσο για μισθώσεις κατοικιών όσο και ακινήτων για επαγγελματική χρήση, κατοχυρώνοντας ήδη με τη σύνταξη του συμφωνητικού τα δικαιώματα των πελατών μας.

Επίσης, διεκπεραιώνουμε υποθέσεις αγροτικών μισθώσεων και της συναφούς με αυτές σύμβασης επίμορτης αγροληψίας, δηλαδή ενοικίασης αγρού όπου αντί ενοικίου αποδίδεται στον ιδιοκτήτη μέρος από τους καρπούς του κτήματος.

Τέλος, εκπροσωπούμε τους πελάτες μας σε περιπτώσεις παραχώρησης αγροτικής έκτασης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.

Επιπλέον αναλαμβάνουμε τη νομική εκπροσώπηση είτε του ιδιοκτήτη είτε του ενοικιαστή κατά τη διαδικασία της εξώδικης ή δικαστικής επίλυσης προβλημάτων καθυστέρησης μισθωμάτων, της αναθεώρησης των όρων της μίσθωσης, του επαναπροσδιορισμού του μισθώματος, της λύσης της μίσθωσης, της έξωσης, τυχόν αποζημιώσεων από τη χρήση και άλλων συναφών ζητημάτων.

Παράλληλα παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη καθ’όλη τη διάρκεια της μίσθωσης για κάθε αναφυόμενο θέμα και γίνεται προσπάθεια επίλυσης κάθε προβλήματος ήδη κατά την πρώτη του εμφάνιση.

Misthoseis